✔ Advies op maat ✔ Veilig betalen

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 • Artikel 1 – Toepasselijkheid
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Schattigekleertjes en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Schattigekleertjes en consument.
  Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden deze Algemene Voorwaarden, langs elektronische weg, aan de consument beschikbaar gesteld.
 • Artikel 2 – Het aanbod
  Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is zodoende gedetailleerd dat de consument het aanbod goed kan beoordelen. De afbeeldingen waarvan Schattigekleertjes  gebruik maakt zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen en fouten in het aanbod binden Schattigekleertjes niet.
  Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en plichten zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  De prijs van het product;
  De kosten van de levering;
  De wijze waarop de levering tot stand komt en welke handelingen daarvoor benodigd zijn;
  Het van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  De wijze van betaling;
 • Artikel 3 – De overeenkomst
  De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
  Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Schattigekleertjes onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd kan de consument de overeenkomst ontbinden.
  Schattigekleertjes treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
  Consumenten kunnen gebruik maken van het contactformulier op de website van Schattigekleertjes, indien zij zich willen beroepen op hun herroepingsrecht of om andere reden contact willen maken met Schattigekleertjes.
 • Artikel 4 – Herroepingsrecht bij levering van producten
  Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door, of namens, de consument.
  Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in originele staat en verpakking aan  Schattigekleertjes retourneren, conform de door  Schattigekleertjes verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van de terugzending voor zijn eigen rekening. Het reeds betaalde bedrag wordt door Schattigekleertjes binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde terugbetaald.
 • Artikel 5 – De prijs
  De prijzen zijn exclusief verzendkosten. Voornoemde prijzen zijn voorbehouden van typefouten. Kennelijke vergissingen en fouten in het aanbod binden Schattigekleertjes niet.
  Prijsveranderingen doorgevoerd na aanvaarding van het aanbod door de consument, gelden niet voor de reeds tot stand gekomen overeenkomst.
 • Artikel 6 – Garantie
  Schattigekleertjes staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
  Een door Schattigekleertjes aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Schattigekleertjes jegens Schattigekleertjes kan doen gelden op grond van de wet en overeenkomst op afstand.
 • Artikel 7 – Levering & uitvoering
  Schattigekleertjes zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
  Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Schattigekleertjes  kenbaar heeft gemaakt.
  Schattigekleertjes zal ontvangen bestellingen direct na ontvangst van de betaling door consument doen toekomen aan de door consument kenbaar gemaakte plaats van levering.
  Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Schattigekleertjes zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Op duidelijke en begrijpelijke wijze zal worden vermeld dat een vervangend artikel zal worden geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.
  Schattigekleertjes is niet aansprakelijk voor beschadiging en/of vermissing van producten tijdens het transport van TNT.
 • Artikel 8 – Betalingen
  Producten worden vooruitbetaald door overboeking op rekeningnummer 35.14.14.231 Rabobank t.n.v. Y. Hoekstra te Mildam o.v.v. het ordernummer.
  Na het doorvoeren van de bestelling dient de consument zelf zorg te dragen voor de voldoening van het overeengekomen bedrag. Wanneer dit bedrag door Schattigekleertjes is ontvangen zal de bestelling door Schattigekleertjes worden opgestuurd.
  De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Schattigekleertjes te vermelden.
 • Artikel 9 – Annuleringen
  Mocht Schattigekleertjes binnen 14 dagen na bevestiging van de bestelling geen betalingen hebben ontvangen vervalt automatisch de reservering tot kopen op bestelde producten.